Top menu

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości to jeden z wielu zawodów, na który nasz ustawodawca nałożył obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. 

Ze względu na charakter wykonywanej działalności oraz wiążącą się z tym odpowiedzialność - jest to jak najbardziej słuszne.
Podstawowym aktem prawnym dla Zarządców nieruchomości jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Należy zaznaczyć, iż ustawa ta określa również sytuację prawną dwóch innych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami, to jest pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych.
 
Zarządca nieruchomości jest to osoba fizyczna posiadająca odpowiednią licencję zawodową. Przedsiębiorcy również mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomości pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez licencjonowanych zarządców. Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą, zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:
 zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
 bieżące administrowanie nieruchomością;
 utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
Zarządca nieruchomości może  również wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Powyższa działalność jest chroniona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.
Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową lub innymi jednostkami organizacyjnymi. Należy pamiętać, że umowa taka powinna być zawarta na piśmie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje sankcją w postaci nieważności umowy. Ze względu na charakter tego zawodu polegający na sprawowaniu pieczy nad nieruchomościami o często bardzo wysokiej wartości oraz na odpowiedzialności za np. stan budynków, a co za tym idzie - na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz innych osób - ustawodawca wprowadził odpowiednie wymogi co to tego, kto może ubiegać się o licencje zawodową.
Zarządcą nieruchomości może zostać osoba która:
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
 posiada wyższe wykształcenie;
 ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami (chyba, że studia wyższe, które ukończyła ta osoba obejmowały minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami ;
 odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Osoba, która została już zarządcą nieruchomości, ma obowiązek stałego doskonalenia zawodowego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz powinna chronić interes osób, na rzecz których wykonuje swoje czynności. Wszystkie te wymogi mają na celu zapewnienie prawidłowego profesjonalnego zarządzania naszymi nieruchomościami.
Aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwo osób korzystających z usług zarządców nieruchomości, wprowadzono obowiązek posiadania przez zarządców ubezpieczenia OC. Zakres ubezpieczenia jest określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadać polisę OC najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania swoich czynności. W podpisywanych umowach o zarządzanie nieruchomościami zarządca jest obowiązany zamieścić oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.
Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki a katalog wyłączeń niewielki. Należy pamiętać, że w aktualnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2005) ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej, natomiast w przypadku rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel ma prawo regresu do ubezpieczonego. Rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancyjną, która wynosi 50.000 EUR, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.
W przypadku osób zarządzających mieniem znacznej wartości warto zastanowić się nad zawarciem ubezpieczenia z wyższą sumą ubezpieczenia. Ważną informacją dla zarządców nieruchomości jest to, iż Ubezpieczyciele mają obowiązek przedstawić ofertę na ubezpieczenie OC (jeśli posiadają zezwolenie w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe). Ponieważ zakres ubezpieczenia definiuje rozporządzenie, Ubezpieczyciele konkurują ceną oraz jakością serwisu. Przy wyborze oferty warto brać pod uwagę doświadczenie Ubezpieczycieli w tym segmencie rynku i wybierać oferty firm  posiadających duże doświadczenie w segmencie ubezpieczeń dla mieszkalnictwa.
 
Źródło:
Krzysztof Pilc
Samodzielny specjalista ds. ubezpieczeń OC,
Departament Ubezpieczeń Majątkowych
Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA