Top menu

Standardy BHP – W praktycznej realizacji na placu budowy

W dniu 19.03.2014 r. w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6 odbyła się konferencja pt. „STANDARDY BHP – W PRAKTYCZNEJ REALIZACJI NA PLACU BUDOWY” zorganizowana przez  Związek Zawodowy „Budowlani”, Zarząd Główny oraz Oddział Warszawa i Oddział Warszawa – Centrum OSPS BHP

Podstawowe cele konferencji:

- przedstawienie stanowiska Inspekcji pracy w zakresie niektórych działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa.

-pogłębienie i wzmocnienie współpracy pomiędzy P.I.P, Służbą BHP i ZZ "BUDOWLANI" /w tym Społeczną Inspekcją Pracy /.

-pokazanie niejasności i złożoności przepisów bhp przy zatrudnianiu pracowników  w formie umów: /umowa -zlecenie ,umowa o dzieło, samo zatrudnienie /.

-pokazanie konieczności zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania służby bhp w Polsce.

-pokazanie konieczności stosowania standardów BHP i obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bhp, celem dalszego ograniczania ryzyka powstawania wypadków przy pracy.

Konferencję otworzył Pan Zbigniew Janowski – Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, który podczas wystąpienia przedstawił płaszczyzny współpracy służb bhp, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy w przedsiębiorstwach budowlanych.

Podczas kolejnego wystąpienia Pan Leszek Zając – Zastępca Głównego Inspektora Pracy przedstawił plan działań inspekcji w sektorze budowlanym i formy współpracy ze służbami bhp w przedsiębiorstwach.

Marek Nościusz – Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP zasygnalizował konieczność zmian w przepisach w zakresie funkcjonowania służby bhp w Polsce ze szczególnym  zwróceniem uwagi na potrzebę utworzenia samorządu zawodowego w celu podniesienia jej rangi i autorytetu ale także o nie zapominaniu o codziennych problemach służby bhp w zakładzie pracy i technikach BHP. 

Anna Wójcik – Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie omówiła powtarzające się nieprawidłowości w zakresie bhp na budowach i przedstawiła rolę pracownika służby bhp oraz koordynatora ds. bhp na budowie.

W dalszej części konferencji Pan Jerzy Pogruszewski – przedstawiciel O/ Warszawa OSPSBHP omówił obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy wobec pracowników na budowie w zakresie badań lekarskich i szkoleń BHP, wyposażenia w odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej i zapewniania napojów i posiłków profilaktycznych przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy – zlecenia, umowy o dzieło oraz przy samo zatrudnieniu.

Podczas ostatniego wystąpienia Pan Jan Siek – Członek radomskiego oddziału Stowarzyszenia przedstawił rolę Planu BiOZ na budowie.  

Konferencję zakończyli Mirosław Mitura i Jolanta Olejko - Prezesi warszawskich oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Źródło; http://www.ospsbhp.pl/

Zdjęcia Krzysztof Wolicki

RELACJA FOTOGRAFICZNA