Top menu

Przeniesienie przedsiębiorców z gminnych ewidencji do CEIDG

31 grudnia 2011 r. zakończyło się przenoszenie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych przez gminy do systemu Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od 1 stycznia 2012 r. organem ewidencyjnym dla tych przedsiębiorców jest minister gospodarki, a wszelkich zmian we wpisach należy dokonywać za pośrednictwem CEIDG.

Zmiana organu rejestrowego

Proces przenoszenia wpisów przedsiębiorców do CEIDG trwał od 1 lipca 2011 r., tj. od momentu powstania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG zastąpiła dotychczas działające, najpierw na podstawie przepisów Prawa działalności gospodarczej, a później na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gminne ewidencje działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, iż obecnie organem ewidencyjnym dla jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest już gmina właściwa ze względu na miejsce jego zamieszkania, a minister gospodarki.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. mieliśmy do czynienia z okresem przejściowym i jednoczesnym działaniem dotychczasowych gminnych ewidencji oraz Centralnej Ewidencji. Ten stan był niekorzystny dla przedsiębiorców już działających na rynku i wpisanych do gminnych ewidencji. Mieli oni bowiem problem z ustaleniem, gdzie powinni dokonywać np. zgłoszenia zmian w zakresie posiadanego wpisu: w gminie czy już bezpośrednio w CEIDG. W sumie w tym okresie Centralna Ewidencja obsługiwała tylko "nowych przedsiębiorców", tzn. dokonujących pierwszej rejestracji. W tym czasie gminy dokonywały stopniowej migracji wpisów, więc w praktyce w przypadku przedsiębiorców nieprzeniesionych jeszcze do CEIDG zmiany (np. zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej) były dokonywane w zakresie dotychczasowego wpisu.

Szybkość przenoszenia wpisów przedsiębiorców zależała od możliwości technicznych danej gminy. Część z nich uporała się z tym dość szybko i zakończyła migrację już w listopadzie ubiegłego roku.

Jak sprawdzić swój wpis w CEIDG?

Przedsiębiorca, który dotychczas prowadził działalność na podstawie wpisu do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, powinien sprawdzić, czy został poprawnie przeniesiony do CEIDG. W tym celu, na stronie internetowej systemu www.ceidg.gov.pl , w wyszukiwarce przedsiębiorców należy wpisać swoje dane, np. NIP, REGON lub nazwę firmy. Jeżeli przedsiębiorca nie odnajdzie swojego wpisu w CEIDG, powinien udać się do urzędu gminy, w którym pierwotnie firma była zarejestrowana, w celu aktualizacji danych. Wpis mógł bowiem nie zostać przeniesiony z powodu braków formalnych. Do zmigrowania wpisów niezbędne są takie dane, jak nr PESEL, NIP, REGON przedsiębiorcy oraz PKD 2007. Również jeżeli wpis został już opublikowany w CEIDG, ale jest niepełny lub zawiera jakieś braki, przedsiębiorca ma prawo go poprawić. Może tego dokonać w dowolnie wybranym urzędzie gminy bądź on-line, wykorzystując do tego system CEIDG.

Obecnie w systemie CEIDG trwa weryfikacja ostatnio zmigrowanych wpisów, dlatego system w najbliższym czasie może nie działać jeszcze sprawnie. Może również okazać się, iż nie wszystkie gminy wywiązały się z ciążącego na nich obowiązku przeniesienia wpisów w terminie. W związku z czym mogą pojawić się pewne opóźnienia w publikowaniu wpisów na stronie systemu CEIDG.

Trzeba też pamiętać, iż przedsiębiorca przeniesiony do Centralnej Ewidencji nie otrzyma żadnego zaświadczenia o swoim wpisie. Obecnie potwierdzenie wpisu danej osoby fizycznej do CEIDG ma postać elektroniczną (przedsiębiorcę można wyszukać w systemie CEIDG, na stronie internetowej ewidencji) lub może przybrać formę wydruku z tej strony.

Kontakt z CEIDG również przez gminę

W 2012 r. zarówno osoby dokonujące pierwszej rejestracji w CEIDG, jak i przedsiębiorcy przeniesieni z gminnych ewidencji, wszelkich zgłoszeń dotyczących prowadzonych firm dokonują już w ramach systemu CEIDG. Nie oznacza to jednak, iż system działa jedynie on-line. Otóż dokonując rejestracji własnej firmy i później zgłaszając zmiany dotyczące jej działalności (np. zmiana danych przedsiębiorcy, aktualizacja kodów PKD, zawieszenie firmy) można dokonywać za pośrednictwem Internetu bądź nadal w urzędzie gminy (osobiście bądź listownie). Przy czym w związku z tym, iż gminy nie są już organami rejestracyjnymi przedsiębiorców, jedynie przekazują one zgłoszenie przedsiębiorcy bezpośrednio do CEIDG (np. zamieniając wniosek z tradycyjnej pisemnej formy na wniosek elektroniczny i wprowadzając dane do systemu CEIDG). Co istotne, obecnie składając wniosek w formie tradycyjnej przedsiębiorca nie jest ograniczony w żaden sposób terytorialnie i może to zrobić w dowolnie wybranej gminie.

Aby zarejestrować firmę drogą elektroniczną i kontaktować się w ten sposób z systemem, przedsiębiorca musi posługiwać się bezpiecznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, lub co znacznie prostsze, założyć profil zaufany na platformie ePUAP . Jego założenie jest bezpłatne i umożliwia elektroniczny kontakt z wieloma instytucjami administracji państwowej.

Wpis do CEIDG stanowi jednocześnie wniosek o:

wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 

zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 

zgłoszenie płatnika składek albo jego zmianę w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 

przyjęcie oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Od 1 stycznia 2012 r. do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 5 (837) z dnia 2012-01-16
autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska